Què són els Pressupostos Participatius?

Els pressupostos participatius tenen per objectiu implicar a la ciutadania en la presa de decisions sobre la distribució d’una part del pressupost municipal. En concret, hi ha un total de 500.000€ (IVA inclòs), que es corresponen amb 100.000€ per a cadascuna de les següents cinc àrees o veïnats de la ciutat.

Calendari

Durant el mes de juny i inicis de juliol es convocaran algunes de les audiències del veïnat o es faran reunions amb les diferents associacions veïnals del municipi, com a principal òrgan de participació territorial, on explicarem amb més deteniment les fases d’aquest projecte.

La primera quinzena del mes de juliol es recolliran noves propostes, i després d’estudiar la seva viabilitat (tècnica, econòmica i legal), se’n podran votar les finalistes al llarg de la segona quinzena de setembre.

Proposa!

Com funciona?

Recollida de propostes

Podran presentar propostes entre els dies 1 i 15 de juliol (ambdós inclosos):

 • Persones majors 12 anys empadronades a Castelldefels.
 • Representants de les entitats i associacions inscrites al Registre Municipal.
 • Representants de les empreses i comerços.

Cada proposant podrà presentar un màxim d’una proposta d’actuacions i d’una proposta d’obra. Aquesta pot ser de qualsevol de les 5 àrees o veïnats de la ciutat.

Actuacions municipals: totes les accions per fomentar la convivència i l’ús de l’espai públic, amb finalitats socials, culturals o comunitàries, com per exemple: dinamització d’activitats als centres cívics, culturals, o educatius (fora de l’horari lectiu), festes de ciutat o de barris, multiesports als parcs i/o places, actuacions amb col•lectius específics com persones grans, col•lectius amb necessitats especials, famílies, etc. activitats pel foment del coneixement del Garraf com diferents rutes guiades i activitats, creació d’espais familiars amb oferta d’activitats en diferents indrets (platja, centre, muntanya), ampliació del tren turístic del municipi, serveis de convivència a l’espai públic, exposicions o serveis itinerants, etc.

Inversions: tot allò que l’ajuntament pot adquirir o construir, és a dir, un bé inventariable que és permanent en el temps. Poden ser de nova creació, com per exemple: mobiliari urbà, enllumenat públic, parcs i zones enjardinades, locals de celebracions, fonts i estanys, àrea d’esbarjo canina, etc. També poden ser de reforma o modificació.

Les propostes s’han de presentar en els terminis establerts i es podran presentar mitjançant diferents vies:

Presencialment:

 • Ajuntament de Castelldefels (recepció)
 • Equipaments municipals: Centre Cívic Canyars, Centre Cívic Mompou, Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado, Poliesportiu Municipal Can Roca i Oficina de Turisme de la Platja.

En línia:

 • Des d'aquesta plataforma web
Els òrgans de participació del procés

Audiències del veïnat

Són espais de participació ciutadana amb format d’Audiència Pública, on tothom que vol pot assistir de manera lliure i espontània, per tal d’informar-se de les accions del govern municipal als seus barris així com exposar propostes, suggeriments o queixes.

En aquest procés les audiències tindran les següents funcions:

 • Altaveu de la informació sobre els Pressupostos Participatius.
 • Representació territorial del veïnatge: opinions, suggeriments i visions al voltant del procés, i interlocució directa amb el personal municipal per traslladar aquesta informació.

Comissió Veïnal

Aquesta comissió es composarà per membres:

 • president o presidenta de les Associacions de Veïns i Veïnes, o persona en qui deleguin,
 • president o presidenta de les Associacions de Mares i Pares de les escoles públiques i instituts del municipi, o persona en qui deleguin,
 • president o presidenta del Gremi d’hostaleria, o persona en qui deleguin,
 • personal tècnic de l’àrea de Participació Ciutadana.

Funcions:

 • Vetllar pel bon funcionament del procés i participar en la difusió de la informació.
 • Traspassar incidències detectades a l’òrgan de participació pertinent (Comissió Tècnica) i resoldre conjuntament les qüestions no previstes en aquestes bases.
 • Col·laborar amb l’Ajuntament en la convocatòria a la ciutadania per votar les propostes finalistes.

Comissió Mixta (política i tècnica)

Aquesta Comissió estarà formada per les regidories i àrees implicades, principalment Participació, Cultura, Festes i Joventut, Secretaria, Planejament i Urbanisme, i Joventut, Intervenció econòmica i Hisenda, Educació, Esports, Obres i Edificis Municipals, Via Pública i Mediambient, Comerç i Turisme, etc.

Funcions:

 • Assessorar i informar sobre la viabilitat legal, tècnica i econòmica de les propostes presentades.
 • Elaborar un dictamen sobre la validació o l’exclusió de les propostes que es presentin al procés.
 • Coordinar-se amb la Comissió Ciutadana de Treball i mantenir-la informada del desenvolupament del procés.
 • Realitzar el seguiment de l’execució de les propostes finalistes.
Filtratge de les propostes

Una vegada finalitzada la fase de recollida de propostes, la Comissió Mixta es reunirà per elaborar un llistat amb totes les propostes i descartarà de manera argumentada aquelles que no siguin viables tenint en compte els següents requisits:

Criteris Generals

 • Viables legalment i tècnicament.
 • De competència municipal.
 • D’interès general.
 • Inclusives i respectuoses amb els drets humans.
 • No han d’estar compromeses amb qui les executarà.

Criteris Econòmics

 • Viables econòmicament.
 • Han de tenir un límit econòmic per a cada proposta de: 39.999,99€ (IVA exclòs) en propostes d’inversions, o de 14.999,99€ (IVA exclòs) en propostes d’actuacions.
 • No han d’estar previstes a la despesa ordinària o inversió de l’Ajuntament.

Criteris Territorials

 • Cada veïnat tindrà 100.000€ (IVA inclòs) pel desenvolupament de les propostes.
 • El número de propostes per a cada veïnat queda limitat entre 3 i 5 propostes finalistes.

Un cop elaborat el llistat amb les propostes viables, es prioritzaran de manera participada a través de la Comissió Ciutadana de Treball i la Comissió Mixta, entre 3 i 5 propostes per a cada veïnat.

Sabies que...
 • Oferir entre 15 i 20 hores setmanals d’activitats socioculturals en un equipament municipal, durant un curs escolar, té un preu d’uns 15.000€.
 • Una farola costa 5.000€ aprox.
 • Una zona d’esbarjo canina prop dels 30.000€.
 • Un servei de convivència o dinamització d’espais públics durant 9 mesos, d’unes 15 hores a la setmana, costa uns 20.000€.
 • Reformar uns 40 metres lineals de vorera costa prop de 70.000€ i arreglar les voreres de Montemar costaria uns 10.000.000€.
 • Trasplantar un pi val aproximadament 20.000€.
 • Un parc infantil té un cost aproximat de 40.000€.
Votació de les propostes (priorització ciutadana entre els dies 15 i 30 de setembre)

Podran votar:

 • Persones majors 16 anys empadronades a Castelldefels.
 • Representats de les entitats i associacions inscrites al Registre Municipal.
 • Representats de les empreses i comerços.

Es podran votar un màxim de 3 propostes, repartint la puntuació de 3, 2, 1 (sent 3 la proposta que més els hi agrada).

Votació en línia

Les propostes validades es sotmetran a un procés electrònic de votació ciutadana que serà vinculant i que es podrà efectuar electrònicament entre els dies 15 i 30 de setembre (ambdós inclosos) a través d'aquesta plataforma. Cal registre previ.

Votació presencial (subjecte als horaris d’obertura dels equipaments)

Entre el dia 17 i el dia 21 de setembre (ambdós inclosos) es podrà exercir el dret a vot via presencial a través de:

 • La Oficina d’Atenció a la Ciutadania- OAC
 • Equipaments municipals: Centre Cívic els Canyars, Centre Cívic Frederic Mompou, Poliesportiu Can Roca, i Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado (subjecte a l’horari d’obertura de cada equipament).

Es preveu el vot assistit, així com un punt de resolució de dubtes a cada equipament la setmana del 17 al 21 de setembre.

Un cop realitzat l’escrutini, les propostes s’ordenaran per ordre de puntuació, sempre que hi hagi consignació pressupostària suficient. En cas que no hi hagi propostes d’un veïnat, es procedirà a efectuar les propostes (per ordre de votació) d’altres veïnats.

La Regidoria de Participació Ciutadana elevarà les propostes resultants al Ple municipal perquè les aprovi i incorpori a la reserva del Pressupost municipal de 2018 i/o 2019 si s’escau.

Publicació dels resultats

Una vegada aprovada la relació, les propostes finalistes que hagin recollit el nombre més elevat de vots, hauran de ser remeses a les àrees municipals de qui en dependrà l’execució, així com la còpia de la documentació de les propostes existents en l’expedient.

Les persones que hagin elaborat les propostes finalistes podran col•laborar en la definició de l’avantprojecte. Ser proposant d’una proposta guanyadora no vol dir ser l’executor.

Si durant la redacció dels avantprojectes es fa evident que alguna proposta és tècnicament inviable per algun motiu no previst en la valoració inicial, el projecte haurà de ser desestimat i s’haurà d’escollir el següent projecte amb més vots obtinguts.

En aquest cas, la desestimació haurà de ser informada de forma justificada al proponent.

Totes les propostes han de contenir, com a mínim, la informació següent:

 • Identificació de la persona o entitat/associació proponent (nom i cognoms de la persona o nom de l’entitat; DNI o CIF, adreça o seu social, correu electrònic i telèfon).
 • Eix del PAM al que pertanyen.
 • Descripció de la proposta, de forma clara i detallada: nom i breu explicació, nombre de vots recollits, valoració tècnica i econòmica, calendari aproximat d’execució, ubicació territorial, fitxa de desenvolupament i traçabilitat.
Execució, seguiment i valoració

La comissió mixta i la comissió veïnal seran les encarregades de fer el seguiment de l’implementació de les propostes mitjançant trobades periòdiques.

undefined undefined